• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII Niedziela Zwykła 4 9 2022

XXIII Niedziela Zwykła 4 9 2022

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy, tak licznie przynieśli ciasto i owoce piel­grzy­mom zdąża­ją­cym pieszo

w dniu wczo­ra­jszym na uroczys­tości rocznicy koronacji Fig­ury MB Kębel­skiej. Dzięku­jemy „CISOWIANCE” za podarowanie wody a młodzieży z KSM-​u i min­is­tran­tom za pomoc w podawa­niu posiłku.

W najbliższy czwartek 8 wrześ­nia przy­pada święto Nar­o­dzenia NMP w trady­cji Pol­skiej MB Siewnej. Msze św. w naszym koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00.

Zapraszamy w najbliższą sobotę min­is­tran­tów i kandy­datów na min­is­tran­tów szczegól­nie z klas IV na godz­inę 12.0. na „Jabłuszko” czyli do Domu rekolek­cyjnego w Nałęc­zowie na pier­wsze po wakac­jach spotkanie. Przewidziane jest też ognisko z piecze­niem kiełbasek.

Od soboty po waka­cyjnej prz­er­wie rozpoczy­namy na ple­banii nauki przed­małżeńskie dla narzec­zonych. Serdecznie zapraszamy na godz­inę 19.00.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze spotkanie dzieci klas III przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św. i ich rodz­iców. Spotkanie bardzo ważne prosimy wszys­t­kich o obecność.

W zakrys­tii jest do naby­cia tygod­nik „Niedziela „ razem z ciekawym nowym tygod­nikiem „Bliżej życia z wiarą”. Tygod­niki do naby­cia w zakrystii.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy dbają o wygląd zie­leni przy koś­ciele, ple­banii i przy ścianie pamięci na naszym cmentarzu

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.09. + Gole­niak Wiesław 3r., Kraw­czyk Renata 2r., Jaruga Bog­dan 3r.

09.09. + Paprota Ewa lr.

11.09. + Babicz Bog­dan 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 5 Wrzesień

7:00 O Boże błog dla Moniki i Krzysztofa w 30 r ślubu

7:00 + Hen­ryk RODZIK int od Krzysztofa Gębala z rodz

18:00 + Bog­dan JARUGA 2 r sm

18:00 + Mieczysław Genowefa PAKUŁA ++ PAKUŁÓW MAŁKÓW

WTOREK 6 Wrzesień

7:00 + Helena Woj­ciech Gustaw Urszula Lud­wik Weronika Ste­fa­nia SZYMCZYK

7:00 + Stanisława KOZAK

18:00 + Alek­san­dra WOŚ 7 r sm

18:00 + Ryszard WIJASZKA int od Haliny i Jana KOM­PERDA z rodz

ŚRODA 7 Wrzesień

7:00 + Jad­wiga KOZAK ++ OSTROWS­KICH REJ­MAKÓW za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00 O odnalezie­nie Jakuba

18:00 + Stanisław DZI­UR­DZ­IŃSKI 50 r sm

18:00 Dzięk-​błag w int Helenki w 1 r urodzin

CZWARTEK 8 Wrzesień

7:30 + Krystyna Roman KIDYBOWIE

9.00 + Krystyna JÓŹWIAK 1 r sm

10:30 + Wacław Marek Anton­ina Józef BARTKOWIAK

17:00 + Zofia Ignacy BŁASZCZYK

19:00 + Alek­sander Roza­lia Andrzej ++ SKAŁEC­KICH Halina Stanisław Andrzej Józef Jan KANADYS

PIĄTEK 9 Wrzesień

7:00 + Dusze czyśćcowe

7:00 + Danuta IWANIAK

18:00 Dzięk błag w int Anny i Ryszarda w 26 r ślubu

18:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK 12 r sm

SOB­OTA 10 Wrzesień

7:00 + Zuzanna KOZIEL-​PAŹDZIUREK ++ z rodz

18:00 Dzięk-​błag w int Kateryny i Krzysztofa KOR­BEC­KICH w 2 r ślubu

18:00 + Jan­ina 9 r sm Stanisław 35 r sm OROŃ Hen­ryk CZĘPIŃSKI w r śm.

NIEDZIELA 11 Wrzesień

7:30 + Anton­ina Józef Mar­ian PRZYCHODZEŃ

9.00 + Fran­ciszek JANISZEK 20 r sm ++ JANISZKÓW

10:30 + Renata KRAW­CZYK 2 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Kaz­imierz JARUGA 12 r sm

19:00 + Jad­wiga Edward SŁOMKA Zbig­niew Katarzyna Kinga Kamila Maciej ++ REJMAK