• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXII Niedziela Zwykła 6 11 2022

XXXII Niedziela Zwykła 6 11 2022

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim szkołom, insty­tucjom, i osobom prywatnym

za piękne posprzą­tanie naszego parafi­al­nego cmen­tarza na Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny,

Przy­pom­i­namy, że każdego dnia pół godziny przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się różań­cową mod­l­itwą wypominkową za naszych blis­kich zmarłych. W każdy piątek listopada odpraw­iana jest msza św. w intencji zmarłych pole­conych w wypominkach. Kartki wypominkowe można jeszcze składać u księży w zakrystii.

W imie­niu Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa, Urzędu Miasta i włas­nym serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy złożyli ofi­ary do puszek pod­czas kwesty na naszym cmen­tarzu w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Jest to wyraz wielkiego umiłowa­nia naszej nałęc­zowskiej ziemi i dziedz­ictwa nar­o­dowego. W tym roku zebrano 14356,99gr, Bóg Zapłać.

W najbliższy piątek 11 listopada przy­pada kole­jna rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny odpraw­imy o godzinie 10.30. W cza­sie mszy św. trady­cyjnie po homilii odczy­tany zostanie apel poległych i pomor­dowanych, a po mszy św. prze­jdziemy pod ścianę pamięci na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym, złożymy kwiaty i zapal­imy znicze. Przy­pom­i­namy o wywiesze­niu na ten dzień flagi pol­skiej na naszych domach.

W ubiegły piątek z naszego koś­cioła zostało zabrane do Poz­na­nia w celu kon­serwacji i odnowy nasze taber­naku­lum. Koszt real­iza­cji tego zada­nia to około 28 tyś zł. Kwota ta jest zarez­er­wowana na ten cel jeszcze z kolędy ubiegłego roku. Taber­naku­lum ma wró­cić przed Bożym Narodzeniem.

Za tydzień po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

Najbliższa taca z niedzieli, będzie tacą inwest­y­cyjną, bardzo rzadko usta­laną w naszej parafii. W porozu­mie­niu z Radą Parafi­alną taca ta będzie przez­nac­zona na pokrycie wycinki drzew z naszego cmen­tarza. Również ofi­ary z opłatków będą przez­nac­zone w tym roku na ten cel. Ofi­ar­o­daw­com indy­wid­u­al­nym, którzy już złożyli ofi­ary serdecznie dziękujemy

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

07.11 + Mącik Andrzej 2r., Gajda Kacper Ir.

08.11. + Borowiecka Elż­bi­eta 2r., Uścimiak Krystyna 2r.

09.11. + Turek Urszula 2r., Dąbek Maria lr.

10.11. + Wal­czak Stanisława lr., Rej­mak Władysława lr.

11.11. + Gąsiorowski Hen­ryk 2r.,

12.11. + Rybiec Danuta 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 7 Listopad

7:00 + Andrzej KRAW­CZYK 1 r sm Hen­ryka KRAW­CZYK Marek MACIĄŻEK ++ KRAW­CZYKÓW SYG­NOWS­KICH MACIĄŻKÓW

17:00 + Stanisław WNUK 29 r sm ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW

17:00 + Jerzy LEW­TAK 11 r sm

WTOREK 8 Listopad

7:00 dziek błag w int Macieja w 30 urodziny o Boże błog potrzebne łaski i opiekę MB

17:00 + Andrzej KOTUL­SKI 19 r sm

17:00 + Euge­niusz 3 r sm Mar­i­anna 11 r sm ++ CIENKUSZ

ŚRODA 9 Listopad

7:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI int od rodz Antonów z Rąblowa

7:00 w int tych, którzy zginęli na drogach

17:00 + Maria GRZYWACZ 7 r sm

17:00 + Maria DĄBEK 1 r sm int od siostry Barbary

CZWARTEK 10 Listopad

7:00 + Stanisławy

7:00 + Władysława REJ­MAK 1 r sm

17:00 dziek błag w int Zosi Jarugi w 2 r urodzin o Boże błog i opiekę MB

17:00 + Marcin ILUK

PIĄTEK 11 Listopad

7:00 W int Pana Marcina organ­isty w dniu imienin

10:30 w int Ojczyzny

17:00 + Hen­ryk GĄSIOROWSKI 2 r sm

17:00 + Ste­fa­nia Tadeusz REJ­MAK Leoka­dia Jan RZEPKA Michał WILK

17:00 Za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 12 Listopad

7:00 + Anna PAWLAK int od rodziców

17:00 + Józef WRÓ­BEL Zofia Franciszek

17:00 + Henry GŁOS 18 r sm

NIEDZIELA 13 Listopad

7:30 + Maria Leon Czesław Stanisław KOWALIKOWIE

9.00 + Jan­ina Hen­ryk GAWDZIK ++ GAWDZIKÓW

10:30 dziek błag w int Rózy z okazji urodzin

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Danuta RYBIEC 2 r sm

18:00 + Kaz­imierz CHOŁO­JCZYK 26 r sm Maria CHOŁO­JCZYK 4 r sm Jolanta Czesław WOCH Michał Jan­ina Stanisław ++ CHOŁO­JCZYKÓW WOCHÓW WÓJ­CIKÓW CZUBAKÓW