• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Uroczys­tość Jezusa Króla Wszechświata 20 11 2022

Uroczys­tość Jezusa Króla Wszechświata 20 11 2022

Dzisiejsza Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku liturgicznego.

Czas przy­go­tować się do Adwentu — okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Chrys­tusa . Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio przy­go­towani. Najbliższa niedziela to I Niedziela Adwentu.

Taca z ubiegłej niedzieli była tacą inwest­y­cyjną, przez­nac­zoną na pokrycie kosztów wycinki drzew z naszego zabytkowego cmen­tarza. Zebrano 7110 zł. Bóg zapłać. Pozostała część środ­ków na wycinkę drzew będzie pozyskana po rozniesie­niu opłatka na stół wig­ili­jny. W ubiegłym tygod­niu dostal­iśmy kole­jne zez­wole­nie na wycię­cie kasz­tanowca zagraża­jącego naszemu koś­ciołowi ros­nącego przy dawnym sklepiku. Wszys­tkie wycinki na które otrzy­mal­iśmy zez­wole­nie mają być doko­nanie do 31 grud­nia bieżącego roku.

Do dnia 26 listopada według wskazań Ks. Arcy­biskupa a odczy­tanych w naszym koś­ciele 30 października , do ks. pro­boszcza miały wpłynąć kandy­datury do Rady Parafi­al­nej. Na dzień dzisiejszy mamy tylko jedną kandy­daturę. W związku z tym na bocznych ołtarzach są wyłożone kartki i puszki na wypełnione karetki z kandy­datami na Rad­nych. Wpisu­jemy imię nazwisko i adres. Do Rady nie można składać nazwiska osoby, która tą funkcję pełniła trzy kadencje. Prosimy o poważne potrak­towanie tej sprawy i zgłaszanie kandy­datur. Można to zro­bić do najbliższej soboty.

W ostat­nich dni­ach zro­biło się wyraźnie chłod­niej. Dlat­ego też na miarę możli­wości będziemy dogrze­wać koś­ciół. W ubiegłym tygod­niu założono nowe kotary na wszys­tkie drzwi. Serdecznie prosimy też o zamykanie drzwi kościoła.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.11. + Bączkowski Syl­wester 5r., Pawlak Lud­wik 4r.

24.11. + Zadura Maria 3r., Wysocki Andrzej 2r.

25.11. + Fiut Regina 4r., Koz­druń Wanda 2r.

27.11.+ Kucaba Maria. 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 21 Listopad

7:00 + Witold KAMOLA int od siostry Janiny z rodz

17:00 O Boże błog dla byłych pra­cown­ików Zespołu Szkół im. Zyg­munta Chmielewskiego przy ul. Spółdziel­czej, i za zmarłych

17:00 O Boże błog. dla Kle­mensa Rząd w 90 r urodzin

WTOREK 22 Listopad

7:00 + Jad­wiga Tadeusz Jacek GUŚLIŃSCY

17:00 + Monika DZIURA 8 r sm

17:00 + Genowefa Piotr RODZIK Andrzej KUZ­DRAL­IŃSKI ++ z rodz

ŚRODA 23 Listopad

7:00 + Jan­ina Janusz Ryszard Zenon Antoni Wacław Witold Jan Mar­i­anna PASEK Katarzyna Bolesław Marek Walde­mar Maciej GORAL

17:00 + Helena Zdzisław CABOŃ

17:00 + Cecylia MAJCHRZAK int od Marii i Marka

CZWARTEK 24 Listopad

7:00 + Bogusława SUSZ int od Marii i Bolesława

7:00 W int Adama POWROŹNIKA z okazji urodzin o Boże błog i potrzebne łąski

17:00 + Andrzej KUT­NIK Tomasz KUT­NIK ++ KUT­NIKÓW KURZE­JEW­S­KICH LIGIĘZÓW

17:00 + Jan-​Wojciech SKRUSZE­NIEC 1 r sm Euge­niusz CIEŃKUSZ 3 r sm

PIĄTEK 25 Listopad

7:00 + Bogusława SUSZ int od rodz. Marczyńskich

17:00 dziek błag w int Igora w 1 r urodzin

17:00 + Maria Marek ZADURA 3 r sm ++ z rodz

17:00 za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 26 Listopad

7:00 + Bernard BRUNE

7:00 + Maria DAŃKO 2 r sm

17:00 + Józefa Władysław Ryszard ++ TOMASZEWS­KICH Mieczysław DUDKOWSKI

17:00 + Władysława PONI­A­TOWSKA ++ PONI­A­TOWS­KICH KARASKÓW ZADURÓW JURKIEWICZÓW

NIEDZIELA 27 Listopad

7:30 + Zdzisław POCHROŃ 48 r sm Teresa POCHROŃ

9.00 + Paulina Stanisław WIECZ­ERZAK Roza­lia Hen­ryk Stanisław GŁOS Zofia MAL­ICKA ++ z rodz

10:30 + Bro­nisław MACIĄŻEK 43 r sm Józefa Stanisław Mar­ian Tadeusz Jan z rodz. KOŁODZIEJCZYKÓW

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Genowefa JAROSIŃSKA r sm

18:00 + Władysława Józef Zdzisław NIEMIEC ++ NIEM­CÓW OSTROWSKICH