• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Komu­nikat Arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Lubel­skiego w związku z wprowadze­niem w Polsce stanu epidemii.

Komu­nikat Arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Lubel­skiego w związku z wprowadze­niem w Polsce stanu epidemii.

Słowo Arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Lubelskiego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu Siostry i Bracia!

Pragnę Was poin­for­mować, że Pen­i­tenc­jaria Apos­tol­ska udzieliła spec­jal­nego odpustu wiernym dotknię­tym chorobą zakaźną spowodowaną koron­awirusem. Jest to wyraz troski papieża Fran­ciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i pon­awia zaprosze­nie do nieustan­nej mod­l­itwy w ich intencji. Odpust udzielony jest także pra­cown­ikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszys­tkim tym, którzy w jakimkol­wiek charak­terze, także poprzez mod­l­itwę, opiekują się chorymi. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajem­nicy cier­pi­enia odkry­wali „odkupieńcze cier­pi­e­nie Chrys­tusa” (List apos­tol­ski Jana Pawła II Salv­i­fici doloris 30). Udzie­le­nie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epi­demię w duchu wiary i oso­bis­tego nawrócenia.

  1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cier­pią­cym z powodu koron­awirusa, którzy podle­gają kwaran­tan­nie w szpi­ta­lach lub domach, jeśli w duchu oder­wa­nia od jakiegokol­wiek grzechu, zjed­noczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z cel­e­bracją Mszy Świętej, odmaw­ian­iem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przy­na­jm­niej odmówią Wyz­nanie Wiary, Mod­l­itwę Pańską i mod­l­itwę do Najświęt­szej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakra­men­talna, Komu­nia eucharysty­czna i mod­l­itwa w intencji Ojca Świętego) tak szy­bko, jak będzie to możliwe.
  2. Pra­cown­icy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykła­dem Dobrego Samary­tan­ina, naraża­jąc się na ryzyko zaraże­nia, opiekują się chorymi, otrzy­mują dar odpustu na tych samych warunkach.
  3. Odpust zupełny otrzy­mują także wierni, którzy ofi­arują naw­iedze­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, ado­rację Eucharysty­czną lub lek­turę Pisma Świętego przez co najm­niej pół godziny w intencji prze­bła­gania Boga Wszech­mogącego, o koniec epi­demii, o ulgę dla tych, którzy cier­pią oraz za zbaw­ie­nie wieczne dla zmarłych. Pod­stawą do uzyska­nia odpustu jest także odmówiona cząstkę Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odpraw­ie­nie Drogi Krzyżowej.
  4. Koś­ciół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakra­mentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunk­iem, że byli należy­cie dys­ponowani i zwykle modlili się za życia (w tym przy­padku Koś­ciół uzu­peł­nia trzy zwycza­jowe warunki).

Umiłowani Diecez­janie!

W związku z wprowadze­niem w Polsce stanu epi­demii, udzielam wszys­tkim wiernym dys­pensy od obow­iązku niedziel­nego uczest­nictwa we Mszy Świętej aż do odwoła­nia. Zachę­cam do duchowej łączności ze wspól­notą Koś­cioła przez trans­misje radiowe, telewiz­yjne oraz internetowe.

Przy­pom­i­nam, że zakaz zgro­madzeń powyżej 50 osób doty­czy także spotkań religi­jnych. Nasze koś­cioły pozostają otwarte w ciągu dnia. Proszę kapłanów o stworze­nie okazji do ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu, a wiernych o mod­l­itwę indy­wid­u­alną i rodzinną. Niech nasze rodziny, zjed­noc­zone na mod­l­itwie, stają się Domowymi Kościołami.

Przykazanie koś­cielne zobow­iązuje, aby przy­na­jm­niej raz w roku przys­tąpić do sakra­mentu pokuty. Każdy wierny decy­duje, w jakim cza­sie może ten obow­iązek wypełnić. Proszę kapłanów o stwarzanie wiernym możli­wości korzys­ta­nia ze spowiedzi. Właś­ci­wym miejscem spra­wowa­nia tego sakra­mentu jest kon­fesjonał. Zgod­nie ze wskaza­ni­ami Prezy­dium Episkopatu w obec­nych warunk­ach można spowiadać w koś­ciele, w kapl­icy, w zakrys­tii, w sali kat­e­chety­cznej, w biurze parafi­al­nym lub innym god­nym miejscu pozwala­ją­cym na zachowanie pry­wat­ności i zasad bezpieczeństwa.

Doku­ment opub­likowany w tych dni­ach przez Pen­i­tenc­jarię Apos­tol­ską zezwala także na udzie­le­nie roz­grzeszenia ogól­nego, w miejs­cach najbardziej dotknię­tych zarazą pan­demiczną, w przy­pad­kach prawdzi­wej konieczności, po uzgod­nie­niu z bisku­pem diecezjalnym.

Przy­pom­i­nam, że obow­iązek przyję­cia Komu­nii Świętej wielka­noc­nej obe­j­muje czas od Środy Popiel­cowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej, która przy­pada w tym roku 7 czer­wca. Zale­cane jest przyj­mowanie Komu­nii Świętej na rękę, ale każdy wierny, ma prawo przyjąć Komu­nię Świętą także do ust.

Zalece­nia Episkopatu odnośnie cel­e­bracji Triduum Paschal­nego zostaną przekazane wiernym w późniejszym czasie.

Niech Matka Najświęt­sza, którą wzy­wamy jako Uzdrowie­nie chorych i Pocieszy-​cielkę stra­pi­onych, uprosi nam u swego Syna odd­ale­nie wszelkiego niebez­pieczeństwa, wyz­wole­nie od lęku i umoc­nie­nie wza­jem­nej miłości.

Niech Bóg Wam bło­gosławi i obdarzy poko­jem serca!

Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 marca 2020 r.