• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXX Niedziela Zwykła 23 10 2022

XXX Niedziela Zwykła 23 10 2022

Co pięć lat w każdej parafii odbywa się wiz­y­tacja biskupia.

Wiz­y­tację tą poprzedza wiz­y­tacja kuri­alna. W naszej parafii wiz­y­tacja kuri­alna odbyła się 12 października. Spra­woz­danie z ostat­nich pię­ciu lat dzi­ałal­ności parafii pro­boszcz przed­stawi pod­czas wiz­yty Biskupa, która w naszej parafii odbędzie się 29 i 30 października.

Pro­gram wiz­y­tacji biskupiej w parafii św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęczowie

2930. 09.2022 r.
Sob­ota 29.10.2022 r.

1. Godz­ina 14.30– naw­iedze­nie kapl­icy w Sana­to­rium „Rol­nik” w Nałęc­zowie. Odmówie­nie koronki i krótkie spotkanie z kuracjuszami i personelem.

2. Godz­ina 15.15 — Wiz­yta w zgro­madze­niu Sióstr Urszu­lanek Unii rzymskiej

3. Godz­ina 16.30 — Msza św. w koś­ciele Św. Karola Boromeusza na Armat­niej Górze.

4. Godz­ina 18.00– Wiz­yta w zgro­madze­niu Sióstr Sług Jezusa

5. Godz­ina 18.45– Wiz­yta w zgro­madze­niu Sióstr Służek NMP Niepokalanej i kolacja.

Niedziela 30.10.2022r.

1. Godz­ina 7.30 — Msza św. ( pow­i­tanie i spra­woz­danie). Po mszy św. śniadanie.

2. Godz­ina 9.00 — Msza św. z udzi­ałem dzieci.( Kazanie do dzieci i po nim prze­jazd do kapl­icy w Sadurkach i kazanie do tamte­jszej społeczności).

3. Godz­ina 10.30 — Msza św. z udzi­ałem młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia ( Kazanie Ks. Biskup) Po mszy św. spotkanie z Akcją Katolicką i KSM.

4. Godz­ina 12.00 — Msza św. w intencji parafian pod prze­wod­nictwem Ks. Biskupa z kazaniem. Po mszy św. spotkanie z Radą Parafi­alną. Po spotka­niu obiad na plebanii

5. Po obiedzie spotkanie z księżmi w tym z Seniorem.

6. Godz­ina 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego na Cmen­tarzu parafialnym

7. Godz­ina 15.30 — wiz­yta u Księży Sal­wa­to­ri­anów i zakończe­nie wizytacji.

Wielkimi krokami zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Jeszcze raz prosimy o pomoc w sprzą­ta­niu cmen­tarza dzieci i młodzież z nałęc­zows­kich szkół. Przy­pom­i­namy o seg­re­gowanie śmieci. Nie łączymy plas­tiku z liśćmi. Nie wyrzu­camy śmieci pod ogrodze­nie cmen­tarza. Nie robimy dzi­kich wysypisk śmieci. Najczęś­ciej zdarza się to na dol­nym cmen­tarzu. Nie podsy­pu­jemy liści pod groby sąsi­adów. Przy­pom­i­namy też że nasz cmen­tarz jest monitorowany.

Kartki wypominkowe zna­j­dują się na bocznych ołtarzach. Wypełnione czytel­nie składamy w zakrys­tii lub do puszek na bocznych ołtarzach.

W dniu wczo­ra­jszym Strażacy z Nałęc­zowa dokon­ali wycinki trzech drzew przy nowej i starej ple­banii, na które otrzy­mal­iśmy poz­wole­nie z LWKZ. Klon został wycięty w związku z planowaną na wiosnę insta­lacją fotowoltaiki na naszych garażach. Strażacy wykon­ali tą wycinkę nie odpłat­nie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

W min­ioną sobotę po mszy św. wiec­zorowej odbyło się spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej parafii. Pod­czas tego spotka­nia pod­jęliśmy decyzję odnoś­cie pozyska­nia środ­ków na wycinkę drzew z zabytkowej części cmen­tarza, na które otrzy­mal­iśmy poz­wole­nie. Będą to środki z jed­nej tacy inwest­y­cyjnej, którą ogłosimy w listopadzie i z ofiar pozyskanych przy roznosze­niu opłatka w tym roku.

Z soboty na niedzielę czyli z 29 na 30 października nastąpi zmi­ana czasu na zimowy i jed­nocześnie prze­chodz­imy na zimowy cykl odpraw­ia­nia mszy św. W dni powszed­nie po połud­niu o godzinie 17.00 a w niedzielę o 16.00 i 18.00.

W najbliższą niedzielę 30 października wolon­tar­iusze z ZS nr.2 w Naęc­zowie będą rozprowadzać po każdej mszy św. znicze. Dochód przez­nac­zony będzie na Hos­picjum św.Matki Teresy w Puławach.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

25.10. + Wajrak Andrzej 2r.

26.10. + Medrek Tadeusz 2r. 27.10. + Dro­bisz Mieczysław 4r.

28.10. + Legieć Irena 2r., Tomasik Dan­ota 2r., Rybka Jan­ina lr.

29.10. + Wijaszka Hen­ryka 5r., Koz­druń Józef 4r., Ksyta Teresa 2r„ Pawlak Anna lr.

30.10. + Drzewicka Danuta 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 24 Październik

7:00 + Andrzej, Tomasz KUTNIK

18:00 + Maria Marek ZADURA 3 r sm Władysława Józef PONIATOWSCY

18:00 + Danuta BORKOWSKA

WTOREK 25 Październik

7:00 + Bogusława SUSZ int od Koła Gosp. Z Bochotnicy

7:00 + Jerzy KAJKA 20 r sm ++ KAJKÓW WZIĄTKÓW PYSIÓW

18:00 O Boże błog dla Adama z okazji 10 r urodzin

18:00 + Bro­nisława CISOWSKA int od chrześ­ni­aka z rodz.

ŚRODA 26 Październik

7:00 W int Wandy

7:00 + Bogusława MALI­NOWSKA XXX

18:00 + Tomasz KUT­NIK int od mieszk. os. Sienkiewicza

18:00 Dzięk błag w int. Anny i Michała z prośbą o Boże błog potrzebne łaski, zdrowie

CZWARTEK 27 Październik

7:00 Za wszys­t­kich, którzy zginęli na drogach

18:00 Dzięk błag w int Józefa w 85 r urodzin

18:00 + Kacper GAJDA

PIĄTEK 28 Październik

7:00 + Tekla Antoni KUBLICCY Joanna Józef SYG­NOWSCY ++ SYG­NOWS­KICH SZPURÓW PECIÓW

7:00 + Sabina RYBKA ++ RYBKÓW NIENAJADŁÓW

18:00 + Danuta TOMASIK 2 r sm

18:00 + Zofia Edmund KRUK Tomasz Grze­gorz KRUK

SOB­OTA 29 Październik

7:00 + Zofia SYG­NOWSKA 24 r sm

7:00 + Hen­ryka WIJASZKA

18:00 + Hen­ryka WIJASZKA 5 r sm Helena Szczepan Ryszard WIJASZKA

18:00 + Kaz­imierz Krystyna Zbig­niew Wiesława ++ KĘPÓW

NIEDZIELA 30 Październik

7:30 + Tadeusz NADZIEJA

9.00 + Hen­ryka Tadeusz PODKOWIŃSCY

10:30 + Maria NIEŻY­CHOWSKA 16 r sm ++ WIELOM­S­KICH PUR­TAKÓW NIEŻYCHOWSKICH

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Mar­i­anna 21 r sm Władysław 25 r sm BORUCH

18:00 + Zofia Czesław LEWANDOWSCY Tadeusz PIWOŃSKI