• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXI Niedziela Zwykła 30 10 2022

XXXI Niedziela Zwykła 30 10 2022

We wtorek przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych.

Msze św. w naszym koś­ciele i kapl­icy odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. Msza św. o godzinie 12.00 odpraw­iona zostanie na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i po tej mszy św. ale­jkami naszego cmen­tarza prze­jdzie pro­cesja, pod­czas której mod­lić się będziemy za naszych blis­kich zmarłych. Po pro­cesji księża będą poświę­cać pomniki.

W wtorek przy­pada wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych. Msze św. w koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Po mszy św. o godzinie 10.30 prze­jdziemy w pro­cesji na cmen­tarz komu­nalny i tam zaniesiemy nasze mod­l­itwy za zmarłych.

Od 03 listopada ( czwartek) rozpoczniemy różań­cową mod­l­itwę wypominkową. Różaniec odmaw­iać będziemy w dni powszed­nie o godzinie 16.30 a w niedzielę 15.30. W każdy piątek listopada za zmarłych pole­conych w wypominkach odpraw­iana będzie msza św. o godzinie 17.00. Kartki wypominkowe wyłożone są jeszcze na bocznych ołtarzach. Wypełnione składamy u księży w zakrystii.

Jak w poprzed­nich lat­ach przy wejś­ci­ach na cmen­tarz parafi­alny i komu­nalny spotkamy osoby, które będą kwest­ować na rzecz ratowa­nia naszego zabytkowego cmen­tarza. Bardzo wiele pom­ników udało się już odnowić. Pośpieszmy z ofi­arnym groszem wspier­a­jąc ten szla­chetny cel mimo kryzysu finan­sowego. Kwes­t­u­ją­cym i ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj serdecznie dziękujemy.

Dzisiaj przed naszym koś­ciołem Wolon­tar­iusze z Zespołu Szkół nr.2 w Nałęc­zowie przed naszym koś­ciołem sprzedają znicze. Dochód przez­nac­zony jest na potrzeby Hos­picjum Matki Teresy z Kalkuty w Puławach.

W tym tygod­niu przy­pada i piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

Serdecznie dzięku­jemy za ofi­ary składane na wycinkę drzew z naszego cmentarza.

Dzięku­jemy też dzieciom i młodzieży ze szkół w Nałęc­zowie i Sadurkach za pomoc w sprzą­ta­niu naszego zabytkowego cmentarza.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

30.10. + Drzewicka Danuta 3r. Kęsik Andrzej 5r., Markow­icz Andrzej 1 r.

+ Lewandowska Jad­wiga 5r.,

02.11. + Kaw­iak Czesław 4r.

03.11. + Tuźnik Euge­niusz 5r., Koziej Emilia 2r.

06.11. + Muciek Adela 2r., Zgier­ska Hen­ryka 3r., Gar­czyński Krzysztof 3r., Skrusze­niec Jan lr., Kraw­czyk Andrzej lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 31 Październik

7:00 W int Michała

7:00 + Kaz­imiera SZEW­CZYK XXX

17:00 + Zdzisław DROZD-​DROZDOWSKI

17:00 + Bro­nisława CISOWSKA int od uczniów szkoły Pod­sta­wowej w Wierz­chowiskach powiatu Janów Lubelski

WTOREK 1 Listopad

7:30 + Czesława CZERNIEC 12 r sm Jan CZERNIEC

9.00 + Stanis­lawa CZERNIEC ++ CZERNIECÓW SICHOWS­KICH BĄKAŁÓW

10:30 + Kaz­imiera Czesław HEMPEREK

12:00 Msza na cmentarzu

16:00 + Tomasz r sm ++ MAZURÓW GAWRONÓW LITWIŃSKICH

18:00 + Mag­dalena Jan MIROSŁAW Stanisława 17 r sm Władysław PAZUR

ŚRODA 2 Listopad

7:30 +

9.00 + Tadeusz ZARZYKA 39 r sm

10:30 Msza z procesją

16:00 + Ste­fa­nia OKOŃ

18:00 ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW CHĘ­CIÓW OŚWIECIŃS­KICH STRZECH­NIC­KICH CABONIÓW

CZWARTEK 3 Listopad

7:00 za tych, którzy zginęli na drogach

7:00 o zdrowie dla Lucjana

17:00 + Zyg­munt KOCIOŁOWICZ

17:00 + Czesław KAW­IAK 4 r sm

PIĄTEK 4 Listopad

7:00 + dusze czyśćcowe

7:00 + Mar­i­anna PONI­A­TOWSKA XXX

17:00 + Jan Klara PIETRASZEK Paulina Józef Albina ++ z rodz

17:00 + Józef RADEJ 8 r sm

17:00 Za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 5 Listopad

7:00 + Euge­niusz TUŹNIK 5 r sm Anna TUŹNIK Halina GABA

7:00 + Jad­wiga WOŚ XXX

17:00 + Adela MUCIEK 4 r sm Józef MUCIEK

17:00 Dzięk błag w int Augustyny FIL­IPEK w 70 r urodzin

17:00 + Andrzej SKÓRKA 1 r sm ++ GAWŁOWS­KICH BŁAŻEJEWSKICH

NIEDZIELA 6 Listopad

7:30 + Józefa POCHODYŁA

9.00 + Maria Ste­fan Jan KĘDRA Jan­ina MAZUR

10:30 + KŻR

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Kaz­imierz STACHYRA 2 r sm

18:00 + Ewa Mar­iusz MICHALSCY Bog­dan BIADUŃ