• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Zwykła 29 1 2023

IV Niedziela Zwykła 29 1 2023

W najbliższy czwartek przy­pada święto Ofi­arowa­nia Pańskiego

w Polsce zwane świętem MB Grom­nicznej. Msze Św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabez­piecze­nie świec przed rozle­waniem wosku.

We czwartek po ostat­niej mszy św. będą roz­bier­ane deko­racje świąteczne. Serdecznie prosimy OSP z Nałęc­zowa i Akcję Katolicką o pomoc.

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

Dzisiejsza niedziela w koś­ciele obchod­zona jest jako „ Dzień chorych na trąd” Po każdej mszy św. zbier­ane są ofi­ary do puszek na pomoc trędowatym.

W naszej społeczności parafi­al­nej na mszach św. często pojawia się mała Zosia chora na zespół Downa. Zosia ma prob­lemy z mową i innymi czyn­noś­ci­ami życiowymi. Możemy Jej pomóc w reha­bil­i­tacji podarowu­jąc 1,5 % podatku. Bliższe infor­ma­cje są zawarte na ulotkach wyłożonych w przed­sionku koś­cioła i na bocznych ołtarzach. Zachę­camy do brater­skiej pomocy.

W najbliższą sobotę po prz­er­wie przez­nac­zonej na ferie wznaw­iamy zbiórki min­is­tran­tów i kandy­datów na min­is­tran­tów. Najbliższa zbiórka odbędzie się w sobotę w naszym koś­ciele o godzinie 11.30. Serdecznie zapraszamy

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

30.01. + Górski Jan 2r., Ostrowski Fran­ciszek 2r., Sprawka Bar­bara lr.

+Janek Piotr lr.

1.2 + Lenar­tow­icz Mirosław 3r., Tro­janowski Andrzej 3r.

02.02. + Boreczek Stanisława 5r., Bartkowiak Marek 2r.

03.02. + Zabiegła Teresa 3r.

04.02. + Zasada Czesława 4r.,

05.02. + Kułak Wilchelmina 2r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 30 Styczeń

7:00 + Jan GÓSKI 3 r sm Kaz­imierz Krystyna Zbig­niew Wiesława

17:00 + Jan Adela ++ STELEFAŃSKICH

17:00 + Bar­bara SPRAWKA 1 r sm Zdzisław SPRAWKA 6 r sm

WTOREK 31 Styczeń

7:00 + Dar­iusz WOJ­TALA XXX

17:00 + Bogusława MALI­NOWSKA int od koleżanek z pracy

17:00 + Alek­san­dra DAŃKO 6 r sm

ŚRODA 1 Luty

7:00 + Leon GINAL­SKI int od Marty z rodz.

7:00 + Kaz­imiera KUCABA XXX

17:00 + Czesław KOWAL­CZYK r sm

17:00 + Czesław BOJANOWSKI int od rodz Czernieców z Gaju Starego

CZWARTEK 2 Luty

7:30 O Boże błog dla Marii z okazji urodzin i imienin

9:00 + Leon GINAL­SKI int od uczniów rocz. mat­u­ral­nego 1964

10:30 + Euge­niusz Jan­ina IWA­NIAK int od kolegi Wijaszki

16:00 + Marek BARTKOWIAK

18:00 + Weronika TARKA 30 r sm Fran­ciszek Jacek ++ z rodz

PIĄTEK 3 Luty

7:00 + Leon GINAL­SKI int od Jolanty z rodz.

17:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI int od koleżanek i kolegów rocz. mat­u­ral­nego 1964

17:00 + Hen­ryk STANIECKI int od pra­cown­ików CSW Ener­getyk z Nałęczowa

SOB­OTA 4 Luty

7:00 + Sabina CHARZEWSKA int od pra­cown. Sana­to­rium ZNP z Nałęczowa

17:00 + Mar­ian LENAR­CIAK 14 r sm ++ LENAR­CI­AKÓW WÓJCIKÓW

17:00 + Leoka­dia ZIELIŃSKA int od koleżanki

NIEDZIELA 5 Luty

7:30 + Mar­i­anna PONIATOWSKA

9.00 KŻR

10:30 w int Weroniki z okazji urodzin

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Mar­i­anna PIEKOŚ 5 r sm ++ PIEKOSIÓW ZASADÓW KUCABÓW

18:00 + Anna 5 r sm Anas­tazja Bro­nisław KOZAK