• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Propozy­cje pielgrzymek

Propozy­cje pielgrzymek

JOR­DA­NIAZIEMIA ŚWIĘTA (8dni, samolot)
1 dzień: WARSZAWATEL AWIW

Zbiórka w Warsza­wie na lot­nisku Okę­cie przy stanowisku Patron Travel. Wylot do Tel Awiwu. Przy­lot na miejsce i prze­jazd do hotelu w Betle­jem. Nocleg.

2 dzień: BETLE­JEMJEROZOLIMA

Śni­adanie. Zwiedzanie Betle­jem — Bazy­lika Nar­o­dzenia Pańskiego, koś­ciół św. Katarzyny, Grota Św. Hieron­ima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Prze­jazd do Jero­zolimy. Góra Oli­wna: miejsce Wniebow­stąpi­enia, koś­ciół Pater Nos­ter, koś­ciół Domi­nus Fle­vit, Ogród Get­se­mani i Bazy­lika Ago­nii. Powrót do hotelu. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

3 dzień: G. TABORKANANAZARET

Śni­adanie. Prze­jazd na G. Tabor — Górę Przemie­nienia. Wiz­yta w Nazare­cie: Bazy­lika Zwias­towa­nia, Grota Zwias­towa­nia oraz koś­ciół św. Józefa. Kana Galile­jska — dla małżeństw odnowie­nie przysięgi małżeńskiej. Prze­jazd do hotelu w Galilei. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

4 dzień: J. GALILE­JSKIEKAFAR­NAUMTABGAGÓRA BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWJARDENIT

Śni­adanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galile­jskim. Następ­nie wiz­yta w Kafar­naum i prze­jazd na Górę Bło­gosław­ieństw. Wiz­yta w Tabga — Koś­ciół Rozm­noże­nia Chleba i Ryb oraz Koś­ciół Pry­matu Św. Pio­tra. Odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych nad Jor­danem. Prze­jazd na granicę izrael­sko — jor­dańską. Odprawa pasz­por­towo — bagażowa. Prze­jazd do hotelu w Ammanie. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

5 DZIEŃ: AMMANGÓRA NEBOMAD­ABAJERASH

Śni­adanie. City Tour po Ammanie: pozostałości starożyt­nej Filadelfii, rzym­ski amfiteatr, cytadela z frag­men­tami rzym­s­kich, bizan­tyjs­kich i arab­s­kich budowli, świą­ty­nia Herkulesa i forty­fikacje odnowione przez Uma­j­jadów. Wyjazd do Jerash, zwanego „Pom­pe­jami Wschodu”: owalne forum, dwa teatry, hipo­drom, łuk tri­um­falny oraz ruiny kilku­nastu koś­ciołów z cza­sów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podło­gowymi. Prze­jazd do Mad­aby — słynącej z niezwykłej mozaiki z cza­sów bizan­tyjs­kich, w tym pochodzącej z VI w. n.e. mapy Palestyny i Dol­nego Egiptu w koś­ciele św. Jerzego. Wiz­yta na Górze Nebo. Prze­jazd do hotelu w oko­lice Petry. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

6 DZIEŃ: PETRABETLEJEM

Śni­adanie. Zwiedzanie Petry — „różowego miasta Nabate­jczyków”: Skar­biec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Prze­jazd na granicę z Izraelem. Odprawa pasz­por­towo — bagażowa. Prze­jazd do hotelu w Betle­jem. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

7 DZIEŃ: JERO­ZOLIMAAIN KAREM

Śni­adanie. Zwiedzanie Starego Miasta w Jero­zolimie: wiz­yta w Koś­ciele św. Anny, kon­wen­cie Ecce Homo, prze­jś­cie Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), Bazy­lika Grobu Bożego, prze­jś­cie na Górę Syjon do Opactwa Zaśnię­cia i Wiecz­ernika. Ścianę Płaczu, Prze­jazd przez zachod­nią część miasta do Ain Karem — koś­ciół Naw­iedzenia i św. Jana Chrz­ci­ciela. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

8 dzień: TEL AWIWWARSZAWA

Śni­adanie. Trans­fer na lot­nisko. Wylot do Warszawy. Lądowanie na lot­nisku Okęcie.

PRO­GRAM RAMOWY. KOLE­JNOŚĆ ZWIEDZA­NIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Cena zaw­iera: przelot samolotem; bagaż/​os.: lszt. bagaż podręczny do 8kg + 1 szt. bagaż reje­strowany do 23kg; opłaty lot­niskowe; trans­fery autokarem; 7 noclegów w hotelach 3* (pokoje 23 osobowe); 7 śni­adań i 6 obi­adoko­lacji; opiekę prze­wod­nika; ubez­piecze­nie: KL, NNW i choroby przewlekłe; składkę do Turysty­cznego Fun­duszu Gwaran­cyjnego (13 PLN/​os); składkę do Tuiysty­cznego Fun­duszu Pomo­cowego (13 PLN/​os.); podatek VAT.

Cena nie zaw­iera: biletów wstępu i innych opłat związanych z real­iza­cją pro­gramu — 150 USD/​os. (płatne na miejscu); napo­jów do obi­adoko­lacji; dodatkowego ubez­pieczenia kosztów rezy­gnacji (2,7% lub 4,05% ceny) lub kosztów rezy­gnacji i wcześniejszego powrotu do RP (4,3% lub 6,45%); posiłków i napo­jów na pokładzie samolotu; dopłaty do pokoju jed­noosobowego; wydatków osobistych;

UWAGA: Na czas piel­grzymki należy posi­adać pasz­port ważny min­i­mum 6 miesięcy od daty powrotu z piel­grzymki. Pasz­port nie może zaw­ierać pieczątek m.in. syryjs­kich, libi­js­kich i libańskich!

Uwaga! Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjaz­dowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-​19) mogą one ule­gać zmi­anie. W przy­padku konieczności wyko­na­nia testu/​testów — jego/​ich koszt i wyko­nanie leżą po stronie uczest­nika. Zmi­ana warunków wjaz­dowych nie stanowi pod­stawy do rezy­gnacji z wyjazdu.

WŁOCHY (8 dni, samolot)
1 dzień: RADOM — Rzym — Neapol

Spotkanie na lot­nisku w RADOMIU. Wylot do Włoch. Lądowanie w Rzymie. Trans­fer do hotelu w oko­lice Neapolu. Obi­adoko­lacja. Nocleg

2 dzień: Neapol — Pom­peje — San Gio­vanni Rotondo

Śni­adanie. Prze­jazd do Neapolu połąc­zony ze zwiedzaniem: koś­ciół MB z Lour­des i św. Józefa, gdzie zna­j­dują się ziem­skie szczątki Sługi Bożego ks. Dolindo Ruo­tolo; koś­ciół San Giuseppe dei Nudi, gdzie pra­cował ks. Dolindo; kat­e­dra św. Jan­u­arego. Naw­iedze­nie sank­tu­ar­ium MB Różań­cowej w Pom­pe­jach. Prze­jazd w oko­lice San Gio­vanni Rotondo. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

3 dzień: San Gio­vanni Rotondo — Monte Sant Angelo

Śni­adanie. Naw­iedze­nie sank­tu­ar­ium św. o. Pio w San Gio­vanni Rotondo. Prze­jazd do Monte Sant Angelo — Sank­tu­ar­ium św. Michała Archan­ioła. Powrót do hotelu. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

4 dzień: Lan­ciano — Manop­pello — Cascia

Śni­adanie. Prze­jazd do Lan­ciano — miejsce cudu eucharysty­cznego. Wiz­yta w Manop­pello, gdzie zna­j­duje się „chusta św. Weroniki”, na której według leg­endy odcis­nęło się Oblicze Jezusa złożonego w gro­bie. Prze­jazd w oko­lice Cas­cia. Zak­wa­terowanie. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

5 dzień Cas­cia — Asyż — Rzym

Śni­adanie. Prze­jazd do Sank­tu­ar­ium św. Rity w Cas­cia. Prze­jazd do Asyżu: Bazy­lika św. Fran­ciszka, koś­ciół św. Klary, Bazy­lika Matki Bożej Aniel­skiej. Prze­jazd do Rzymu. Obi­adoko­lacja. Noc­leg. 67 dzień: Rzym

Śni­adanie. Prze­jazd do Watykanu — Bazy­lika św. Pio­tra. Naw­iedze­nie relik­wii św. Jana Pawła II. Pozostałe Bazy­liki Więk­sze: św. Jana na Lat­eranie, Święte Schody, Santa Maria Mag­giore, św. Pawła za Murami. Najpiękniejsze place i fontanny Rzymu: Piazza Navona, Fontanna di Trevi, Fontanna Czterech Rzek. Koś­ciół Quo Vadis. Obi­adoko­lacja. Noc­leg. 8 dzień: Rzym — RADOM

Śni­adanie. Trans­fer na lot­nisko. Wylot do Pol­ski. Lądowanie w RADOMIU. PRO­GRAM RAMOWY. KOLE­JNOŚĆ ZWIEDZA­NIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Po Rzymie grupa porusza się komu­nikacją miejską.

Cena zaw­iera: przelot samolotem; opłaty lot­niskowe; bagaż/​os.: lszt. bagaż podręczny do 8kg + 1 szt. bagaż reje­strowany do 23kg; 7 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2,3 osobowe); 7 śni­adań i 7 obi­adoko­lacji trzy dan­iowych; opiekę pilota; ubez­piecze­nie KL, NNW oraz chorób przewlekłych; składkę do Turysty­cznego Fun­duszu Gwaran­cyjnego (10PLN/​os.); podatek VAT.

Cena nie zaw­iera: biletów wstępu i innych opłat związanych z real­iza­cją pro­gramu — llOEUR/​os.

(płatne na miejscu); napo­jów i posiłków na pokładzie samolotu; napo­jów do obi­adoko­lacji; dodatkowego ubez­pieczenia kosztów rezy­gnacji (2,7% lub 4,05% ceny) lub kosztów rezy­gnacji i wcześniejszego powrotu do RP (4,3% lub 6,45%); dopłaty do pokoju jed­noosobowego; wydatków osobistych.

Uwaga! Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjaz­dowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-​19) mogą ule­gać zmi­anie. W przy­padku konieczności wyko­na­nia testu/​testów — jego/​ich koszt i wyko­nanie leżą po stronie uczest­nika. Zmi­ana warunków wjaz­dowych nie stanowi pod­stawy do rezy­gnacji z wyjazdu.

Fatima — San­ti­ago de Com­postela — Lour­des (10 dni, samolot)
1 DZIEŃ: WARSZAWALIZBONAFATIMA

Spotkanie na lot­nisku Warszawa Okę­cie przy stanowisku Patron Travel. Wylot do Lizbony (z ewen­tu­alną prze­si­adką). Przy­lot na miejsce i trans­fer do hotelu w Fatimie. Nocleg.

2 DZIEŃ: FATIMA

Śni­adanie. Zwiedzanie Sank­tu­ar­ium: Capelinha — kaplica sto­jąca w miejscu objaw­ień Matki Bożej małym pas­tuszkom: Łucji, Fran­ciszkowi i Hia­cyn­cie; Bazy­lika Matki Boskiej Różań­cowej z grobami Fran­ciszka i Hia­cynty. Uczest­nictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do wioski Val­in­hos — miejsca objaw­ień Anioła Por­tu­galii oraz do wioski Aljus­trel, gdzie zna­j­dują się domy rodzinne Fran­ciszka i Łucji. Zwiedzanie. Obi­adoko­lacja i noc­leg w hotelu.

3 DZIEŃ: FATIMACOIM­BRABRAGASAN­TI­AGO DE COMPOSTELA

Śni­adanie. Prze­jazd do Coim­bry — dawnej stol­icy Por­tu­galii. Krótki postój w Bradze połąc­zony ze zwiedzaniem głównego ośrodka religi­jnego kraju i siedz­iby arcy­biskupów — m.in. ratusza, kat­edry. Obi­adoko­lacja i noc­leg w okoli­cach San­ti­ago de Compostela.

4 DZIEŃ: SAN­TI­AGO DE COM­POSTELAOVIEDO

Śni­adanie. Zwiedzanie Bazy­liki Świętego Jakuba Apos­toła, trze­ciego pod wzglę­dem ważności po Jero­zolimie i Rzymie, miejsca piel­grzymkowego w świecie chrześ­ci­jańskim. Prze­jazd na noc­leg w oko­lice Oviedo lub Leon. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

5 DZIEŃ: OVIEDOLOURDES

Śni­adanie. Zwiedzanie Oviedo: kat­e­dra San Sal­vador, gdzie zna­j­duje się Chusta z Oviedo — najnowsze bada­nia naukowe potwierdzają, że chusta z obfi­tymi śladami krwi, prze­chowywana w kat­e­drze w Oviedo (północna Hisz­pa­nia), pochodzi z cza­sów Chrys­tusa, a charak­terysty­czne rozmieszcze­nie plam krwi, które na niej wid­nieją, wykazuje zadzi­wia­jącą iden­ty­czność z odbi­ciem twarzy na Cału­nie Turyńskim (Chusta ta nie jest udostęp­niona do oglą­da­nia). Prze­jazd przez Hisz­panię i połud­niową Francję do Lour­des — duchowej stol­icy Francji. Obi­adoko­lacja i noc­leg w Lourdes.

6 DZIEŃ: LOURDES

Śni­adanie. Zwiedzanie Lour­des, droga krzyżowa, Grota Objaw­ień, Bazy­lika Niepokalanego Poczę­cia NMP, Krypta, Bazy­lika Różańca Świętego. Obi­adoko­lacja. Udział w wiec­zornej pro­cesji ze świecami. Nocleg.

7 DZIEŃ: LOUR­DESBUR­GOSSALAMANKA

Śni­adanie. Prze­jazd do Bur­gos połąc­zony ze zwiedzaniem kat­edry. Obi­adoko­lacja i noc­leg w okoli­cach Salamanki.

8 DZIEŃ: SALA­MANKAFATIMA

Śni­adanie. Zwiedzanie Starego Miasta i uni­w­er­sytetu. Obi­adoko­lacja i noc­leg w Fatimie.

9 DZIEŃ: LIZBONA

Zwiedzanie stol­icy Por­tu­gali — Lizbony: zabytkowa śred­niowieczna dziel­nica Alfama położona na wzgórzu u stóp Zamku św. Jerzego, z jej mal­own­iczymi krę­tymi i wąskimi uliczkami — kat­e­dra Se, koś­ciół św. Antoniego Padewskiego, sto­jący w miejscu domu rodzin­nego Świętego, dziel­nica Belem. Obi­adoko­lacja i noc­leg w hotelu.

10 DZIEŃ: FATIMAWARSZAWA

Śni­adanie. Trans­fer na lot­nisko w Lizbonie. Wylot do Warszawy (z ewen­tu­alną prze­si­adką). Lądowanie w Warsza­wie na lot­nisku Okęcie.

PRO­GRAM RAMOWY. KOLE­JNOŚĆ ZWIEDZA­NIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

CENA ZAW­IERA: przelot samolotem (z ewen­tu­alną prze­si­adką); opłaty lot­niskowe; bagaż/​os.: lszt. bagaż podręczny do 8kg + 1 szt. bagaż reje­strowany do 23kg; trans­fery autokarem; 9 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2-,3-osobowe); 9 śni­adań kon­ty­nen­tal­nych i 8 obi­adoko­lacji; opiekę pilota; ubez­piecze­nie KL, NNW i choroby przewlekłe; składkę do Turysty­cznego Fun­duszu Gwaran­cyjnego (10PLN/​os.); składkę do Turysty­cznego Fun­duszu Pomo­cowego (10 PLN/​os.); podatek VAT.

CENA NIE ZAW­IERA: biletów wstępu, prze­wod­ników miejs­cowych i inne opłaty związane z real­iza­cją pro­gramu –95EUR/​os. (płatne na miejscu); napo­jów i posiłków na pokładzie samolotu; napo­jów do obi­adoko­lacji; dodatkowego ubez­pieczenia kosztów rezy­gnacji (2,7% lub 4,05% ceny) lub kosztów rezy­gnacji i wcześniejszego powrotu do RP (4,3% lub 6,45%); dopłaty do pokoju jed­noosobowego; wydatków osobistych.

Uwaga! Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjaz­dowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-​19) mogą one ule­gać zmi­anie. W przy­padku konieczności wyko­na­nia testu/​testów — jego/​ich koszt i wyko­nanie leżą po stronie uczest­nika. Zmi­ana warunków wjaz­dowych nie stanowi pod­stawy do rezy­gnacji z wyjazdu.