• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Wielka­nocna 30 4 2023

IV Niedziela Wielka­nocna 30 4 2023

W dniu jutrze­jszym rozpoczniemy miesiąc maryjny Maj.

Zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

Zachę­camy wszys­t­kich do wywieszenia flagi nar­o­dowej na dzień 2 maja i na dzień 3 maja z racji Dnia Flagi i Uroczys­tości MB Królowej Polski.

Z racji przy­pada­jącej w dniu 3 maja Uroczys­tości MB Królowej Pol­ski i Święta uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja Urząd Miasta Nałęczów, NOK i nasza parafia serdecznie zapraszają na uroczyste świę­towanie tych wydarzeń. Zapraszamy na mszę św. intencji Ojczyzny na godz­inę 12.00 z oprawą muzy­czną orkiestry dętej z NOK i pocz­tami sztan­darowymi. Po mszy św. , nastąpi złoże­nie kwiatów pod tablicą pamięci na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym. O godzinie 16.00 w Sali wid­owiskowej NOK odbędzie się kon­cert Chopinowski w wyko­na­niu Krzysztofa Goliszka . Zapraszamy. Wstęp wolny.

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

02.02. +Prażmo Stanisława lr.

03.05. +Dziekanowski Jarosław 3r.,Piech Anna 2r.

06.05. + Niez­abitowska Zofia 5r., Chroś­ci­cki Tadeusz 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 1 Maj

7:00 + Aniela Fran­ciszek KAMOLA Stanisław WNUK Stanisław BUREK

7:00 + Genowefa WÓJCIK

18:00 + Witold KAMOLA int od chrześnicy Jolanty z rodz.

18:00 + Jad­wiga Anna Krzysztof Władysław ++ GAR­CZYŃS­KICH GŁOSÓW

WTOREK 2 Maj

7:00 + Zyg­munt ORZĘDAŁA

7:00 + Maria HORNIK XXX

18:00 + Mar­ian KAR­CZ­MAR­CZYK ++ z rodz

18:00 + Teresa Irena Mirosław PARUSIEWSCY Wiesław Józefa Bro­nisław WÓJCIK

ŚRODA 3 Maj

7:00 + Zofia Tadeusz WOJCIECHOWSCY

9:00 + Anna PIECH 2 r sm

12:00 za Ojczyznę

18:00 + Wiesław IWA­NIAK 7 r sm Kon­rad Weronika Zyg­munt ++ IWANIAKÓW

18:00 + Katarzyna Stanisław Maria Władysław JUSIAK

CZWARTEK 4 Maj

7:00 + Jan r sm Bolesława BORKOWSCY

7:00 + Genowefa WÓJ­CIK int od przy­jaciół ze Świdnika

18:00 OSP

18:00 + Jan­ina Piotr CHOŁODY Tekla Jan CZĘPISCY Władysława GÓRNIAK

PIĄTEK 5 Maj

7:00 + Sabina SYR­WATKA 13 r sm ++ SYR­WATKÓW CZUBAKÓW

7:00 + Walde­mar PASTER­NAK XXX po pogrzebie

18:00 + Józef Mar­i­anna MACIĄŻEK

18:00 + Bolesław SKRUSZE­NIEC 10 r sm Jan Helena SKRUSZE­NIEC Zbig­niew SAMOREK

SOB­OTA 6 Maj

7:00 do Niepokalanego Serca Maryi wyna­gradz. Za grzechy

7:00 + Marcin CHUDY

18:00 + Stanisław Maria Czesław Leon KOWALIK

18:00 + Wacław CHOŁODY 48 r sm Józefa Stanisław Bro­nisław ++ z rodz

NIEDZIELA 7 Maj

7:30 + Fran­ciszek KUPIŃSKI ++ KUPIŃS­KICH REJMAKÓW

9.00 KŻR

10:30 + Ewa Andrzej Mar­iusz MICHALSCY Bog­dan BIADUŃ

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Zofia Stanisław STA­NIAK ++ z rodz

19:00 W int Zosi w 6 r. urodzin