• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Wielka­nocna 14 5 2023

VI Niedziela Wielka­nocna 14 5 2023

W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III

szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do I Komu­nii św. Prosimy wiernych bezpośred­nio nie zain­tere­sowanych tą uroczys­toś­cią o przy­by­cie na msze św. w innych godz­i­nach. Na życze­nie rodz­iców trady­cyjnie koś­ciół przed rozpoczę­ciem uroczys­tości będzie pusty i zamknięty. Po bło­gosław­ieńst­wie otrzy­manym przez rodz­iców przed koś­ciołem, do koś­cioła wejdą najpierw dzieci, potem rodz­ice i następ­nie w miarę wol­nych miejsc pozostali goś­cie. Bardzo prosimy o przestrze­ganie tego porządku. Prosimy też o nie robi­e­nie zdjęć pod­czas całej uroczys­tości. Spowiedź dla dzieci i rodz­iców przed I Komu­nią św. z odnowie­niem przyrzeczeń chrz­ciel­nych odbędzie się w piątek po mszy św. wiec­zorowej. W najbliższy wtorek i czwartek również po mszach św. wiec­zorowych odbędą się dwie ostat­nie próby przed I Komunią.

W środę 17 maja po Mszy o 18:00 odbędzie się spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w kościele.

Wszys­t­kich wyjeżdża­ją­cych na piel­grzymkę o Lour­des, Fatimy i San­ti­ago prosimy o jak najszyb­sze pobranie umów i wpła­canie zaliczki.

Dzisiaj przed naszym koś­ciołem rozprowadzane są papieskie kremówki. Kremówki są cegiełką wspar­cia dzi­ałal­ności młodzieży w naszej archi­diecezji i parafii.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

16.06. + Wąsik Andrzej 2r., Cisowska Bro­nisława lr.

18.05. + Żydek Syl­wester 4r.

19.05. + Stad­nicki Alan 5r., Wój­cik Dar­iusz 3r.

20.05. + Chęć Władysława 5r.,

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 15 Maj

7:00 + Józef MAŃKO 33 r sm ++ z rodz

7:00 + Marcin 1 r sm Mirosław PAPROTA

18:00 + Tomasz GĘBALA

18:00 dzięk błag w int Michała i Moniki z prośbą o Boże błog i dary Ducha Świętego na egzaminy

WTOREK 16 Maj

7:00 + Mar­ian Zofia Zdzisław Alek­san­dra WOŚ

7:00 + Andrzej WĄSIK 2 r sm int od żony z rodz

18:00 + Bolesława Ryszard OLSZAŃSCY

18:00 + Walde­mar SZY­MA­NIAK 15 r sm

ŚRODA 17 Maj

7:00 + Bro­nisława CISOWSKA 1 r sm

7:00 + Czesława TOMASIAK XXX

18:00 + Roza­lia Alek­sander Andrzej ++ SKAŁEC­KICH Halina Stanisław Andrzej Józef Jan ++ KANADYSÓW

18:00 + Wanda Ste­fan KAMOLA ++ KAMOLÓW Grze­gorz GRACA

CZWARTEK 18 Maj

7:00 + Jan­ina Katarzyna Paweł ++ REJ­MAK + dusze czyść.

18:00 + Wik­to­ria Maria Zdzisław Jerzy CICHOCCY

18:00 dzięk błag w int Agnieszki i Pio­tra Kanarków z okazji 27 r ślubu

PIĄTEK 19 Maj

7:00 Wyna­gradza­jąca za grzechy Marii i jej rodziny

18:00 + Tomasz, Andrzej KUTNIK

18:00 + Czesław 5 r sm Stanisława PIŁAT

SOB­OTA 20 Maj

7:00 + Mał­gorzata WÓJCIK

18:00 + Jan SABA 2 r sm

18:00 dzięk błag w int Sta­sia w 4 r ur.

NIEDZIELA 21 Maj

7:30 + Michalina NADZIEJA 17 r sm Dar­iusz 38 r sm Danuta 5 r sm ++ NADZIEJÓW

9.00 + Sabina GRZE­LAK 13 r sm Czesław ++ WOSIÓW GRZELAKÓW

10:30 I Komu­nia św.

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Alek­sander GRZE­GOR­CZYK 17 r sm Antoni GRZE­GOR­CZYK 15 r sm Emilia GRZEGORCZYK

19:00 + Jan­ina GNIECIAK 27 r sm Witold GNIECIAK