• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

We środę przezy­wać będziemy Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny, w Polsce zwanej uroczys­toś­cią MB Ziel­nej. Oczy wszys­t­kich Polaków zwró­cone są w stronę Jas­nej Góry, gdzie od wieków króluje Czarna Madonna– Królowa Polski.

W sierp­niu łączymy się duchowo z piel­grzy­mami idą­cymi na Jasną Górę. Wierni trady­cjom naszych ojców zanosimy do Matki Bożej Królowej Pol­ski wszys­tkie nasze sprawy nar­o­dowe, rodzinne i osobiste.

W sierp­niu łączymy się duchowo z piel­grzy­mami idą­cymi na Jasną Górę. Wierni trady­cji naszych ojców zanosimy do Matki Bożej Królowej Pol­ski wszys­tkie nasze sprawy nar­o­dowe, rodzinne i oso­biste. Zapisy na Lubel­ską Pieszą Piel­grzymkę do piątku przy Kat­e­drze w Lublinie.

We czwartek 26 lipca wspom­i­nać będziemy świę­tych Joachima i Annę, rodz­iców Najświęt­szej Maryi Panny. Warto zwró­cić się w mod­l­itwie do tych świę­tych małżonków, prosząc o pomoc w budowa­niu sil­nej Bogiem rodziny. Módlmy się za naszych rodz­iców i dzi­ad­ków żyją­cych i powołanych już do wieczności.