• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III Niedziela Adwentu 11 12 2022

III Niedziela Adwentu 11 12 2022

Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym rekolekcje Adwentowe.

Wyko­rzys­ta­jmy ten czas na naprawę naszego życia i zbliże­nie się do naszego Stwórcy i Pana. Spotka­jmy się przy stole słowa Bożego, kratkach kon­fesjon­ału i stole Eucharysty­cznym (Pro­gram dostępny tutaj).

Zbliża się wig­ilia Bożego Nar­o­dzenia. Tak jak w lat­ach ubiegłych, tak również i w tym roku w naszym koś­ciele odbędzie się tzw. „Wig­ilia ze zmarłymi”. Wierni podają imiona zmarłych, którzy odes­zli do Domu Ojca od ostat­niej Wig­ilii i tych których już dawno brakuje przy wig­ili­jnym stole. Ta msza św. odpraw­iona będzie 24 grud­nia o godzinie 9.00. Pół godziny przed tą Mszą św. odpraw­imy różaniec za zmarłych. Imiona zmarłych zapisu­jemy na kartkach wypominkowych wyłożonych na bocznych ołtarzach i składamy u księży w zakrystii.

Wyrazem naszej sol­i­darności z potrze­bu­ją­cymi niech będą zapalone na stołach świece „CAR­I­TAS”, które są do naby­cia w zakrys­tii. Na bocznych ołtarzach są jeszczę torby „CAR­I­TAS” na paczki dla ubogich. Tym, którzy takie paczki już przynieśli, serdecznie dziękujemy.

W zakrys­tii zapisu­jemy chorych, którzy potrze­bują sakra­mentu Spowiedzi i Eucharys­tii. Księża po chorych jeździć będą we wtorek. W Sadurkach chorych odwiedz­imy w najbliższą sobotę od 10.00. Adresy poda­jemy w zak­tys­tii w Sadurkach.

Opłatki do miejsc, o których wspom­i­nal­iśmy, już powoli docier­ają. Pozostałych wiernych po opłatek zapraszamy do zakrys­tii na Armat­nią Górę lub do zakrys­tii naszego kościoła.

Serdecznie dzięku­jemy za wszys­tkie ofi­ary składane ostat­nio na potrzeby kościoła.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy podarowali dary na ple­banię do kuchni.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

Warsz­taty ter­apii zaję­ciowej zapraszają na kier­masz stroików świątecznych przed naszym kościołem.

W piątek po ponad dwu­miesięcznej nieobec­ności do naszego koś­cioła powró­ciło zabytkowe taber­naku­lum. Zostało pod­daje remon­towi, kon­serwacji i złoce­niu 24 Kara­towym złotem. Taber­naku­lum zostało opła­cone z zarez­er­wowanych wcześnie pieniędzy i kosz­towało 25.500 zł. Bóg Zapłać

Serdecznie dzięku­jemy rodzinie z Czesławic za podarowanie choinki na dolny park­ing, a Strażakom za ustaw­ie­nie i założe­nie oświetlenia.

Pełną listę wybranych do Rady Parafi­al­nej podamy za tydzień po oso­bistym skon­tak­towa­niu się z Nimi i wyraże­niu zgody.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

12.12. + Gra­jper Czesławą 3r., Sułek Władysław 2r.

13 Kra­sucki Zenon 1 r.

15.12. + Boruch Krystyna 5r., Malesą Bar­bara 4r., Mastalerz Roman 2r, Chęć Wiesław lr.

18.12. Wąsik Roman lr

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 12 Grudzień

7:00 + Witold KAMOLA int od chrześ­ni­aka Tadeusza z rodz.

9:00 + Genowefa PARDYKA ++ PARDYKÓW GŁOSÓW

14:30 +

17:00 + Helena POCHROŃ 18 sm Józef Jan Kaz­imierz zm. z rodz

19:00 + Teresa Luc­jan WZIĄTEK

WTOREK 13 Grudzień

7:00 + Zenon KRA­SUCKI 1 r sm

7:00 + Sabina CHARZEWSKA XXX

9:00 + Dar­iusz NITKIEWICZ

14:30 +

17:00 + Mar­ian Władysława REJ­MAK w rocz śm

19:00 + Maria SUSZEK 18 r sm Maria Jan­ina LUDWIKOWSCY

ŚRODA 14 Grudzień

7:00 + Czesław Helena BLICHARSCY

7:00 + Mirosław JAROS 7 r sm

17:00 + Alicja GOLUCH 12 r sm

CZWARTEK 15 Grudzień

7:00 + Wiesław CHĘĆ 1 r sm Stanisław Mar­iusz CHĘĆ

7:00 + Bro­nisława CISOWSKA

17:00 + Leszek KOWALSKI

17:00 + Mar­i­anna PONIATOWSKA

PIĄTEK 16 Grudzień

7:00 + Tomasz KUT­NIK int od mieszk. os. Sienkiewicza

7:00 + Anna WÓJCIAK

17:00 + Edward KOWAL­CZYK Alek­sander FILIPEK

17:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI nt od Marii i Jarosława Kubić z piekarni w Poniatowej

SOB­OTA 17 Grudzień

7:00 + Wiesław Alek­san­dra SIWIEC ++ IWANIAKÓW

7:00 + Woj­ciech MAZUREK 17 r sm Czesław MAZUREK

17:00 + Stanisław GABA 2 r sm Teresa GABA 2 r sm

17:00 + Alicja PONI­A­TOWSKA 8 r sm Leszek Bożena Irena Jan PONI­A­TOWSCY ++ PONI­A­TOWS­KICH ĆWIKÓW

NIEDZIELA 18 Grudzień

7:30 + Fran­ciszka KIER­NICKA 28 r sm ++ KIER­NIC­KICH DĘBCZAKÓW

9.00 + Bar­bara MALESA 4 r sm

10:30 + Jan Zofia Adam KOZIEŁ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Ewa MICHA­LIK ++ OSUCHÓW MICHALIKÓW

18:00 + Alfreda Władysław ++ ŚMIECHÓW SZLINGIERTÓW LEŚNIEWS­KICH Bolesław CHĘCIŃSKI