• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Adwentu 18 12 2022

IV Niedziela Adwentu 18 12 2022

W najbliższą sobotę przy­pada Wig­ilia Bożego Narodzenia.

Trady­cyjnie zapraszamy wszys­t­kich na tak zwaną „wig­ilię ze zmarłymi”. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 8.30 mod­l­itwą różań­cową za tych, których zabraknie przy wig­ili­jnym stole. Zmarłych można jeszcze wyp­isać na kartkach wypominkowych wyłożonych na bocznych ołtarzach i zostawić u księży w zakrys­tii. O godzinie 9.00 rozpocznie się msza św. w intencji tych zmarłych, a po mszy św. będzie można zabrać do domów lub na groby blis­kich Betle­jem­skie Światło Pokoju.

Przy­pom­i­namy jak powinna wyglą­dać wiecz­erza wig­ili­jna. Przede wszys­tkim będzie to wyjątkowa okazja do pojed­na­nia się w rodzinie i sąsiedztwie. Będzie to też szczególny czas pamięci o ludzi­ach bied­nych i samot­nych. Dodatkowe wolne miejsce przy stole nie zawsze musi być puste. Niech ten wyjątkowy wieczór pozostanie na wskroś chrześ­ci­jański. Zad­ba­jmy o trady­cyjny prze­bieg wig­ilii. Przed rozpoczę­ciem wiecz­erzy należy odczy­tać frag­ment Ewan­gelii według Św. Łukasza o nar­o­dze­niu Pańskim, zaśpiewać kolędę „Wśród noc­nej ciszy” i odmówić mod­l­itwę „Ojcze Nasz”. Dopiero po tej mod­l­itwie składamy sobie życzenia i łamiemy się opłatkiem. Wyrazem naszej sol­i­darności z bied­nymi niech będzie zapalona na stole świeca „CARITAS”.

Serdecznie dzięku­jemy za wszys­tkie paczki „CAR­I­TAS” dla ludzi ubogich. Mimo wielkiego kryzysu, wierni naszej parafii jak zwykle stanęli na wysokości zada­nia i spraw­ili, że tych paczek jest sto­sunkowo wiele. Paczki można jeszcze składać do środy włącznie.

Przy­pom­i­namy, że opłatek nadal jest dostępny w zakrys­tii naszego kościoła.

W niedzielę przy­pada pier­wszy dzień świąt Bożego Nar­o­dzenia. Wcześniej jed­nak w duchu chrześ­ci­jańskiego świę­towa­nia przyjdźmy na Pasterkę. Chrys­tus wkracza w nasze życie, w his­torię całej ludzkości i nadaje jej Boży wymiar. Niech ten koś­ciół o północy będzie wypełniony ser­cami spragnionymi Bożej miłości. Ofi­ary składane pod­czas Pasterki są przez­nac­zone na Lubel­ski Dom Samot­nej Matki.

Gmina Nałęczów, Parafia św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęc­zowie, NOK, LOT „Kraina lessowych Wąwozów” zapraszają na WIG­ILIĘ NAŁĘC­ZOWSKĄ 23 grud­nia o godzinie 16.30. Wig­ilia odbędzie się na placu przed NOK. W pro­gramie: mod­l­itwa, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, kolę­dowanie i poczęstunek.

W przed­sionku koś­cioła jest już wywies­zona pełna lista nowej Rady Parafialnej.

Wychodząc z koś­cioła również w przed­sionku za drobną ofi­arę na Hos­picjum można zabrać sianko na stół wigilijny.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.12. + Kasprzak Krzysztof 4r.

23.12. + Borkowska Krystyna 4r., Tarka Wiesław 2 , Radom­ska Alina. 2

24.12. + Kamiński Cezary 3r., Bar­wińska Mał­gorzata 3r., Kut­nik Andrzej lr.

25.12. + Wój­cik Jad­wiga 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 19 Grudzień

7:00 + Kaz­imierz Zofia RUTKOWSCY++ z rodz

7:00 + Bogusława MALI­NOWSKA int od rodz Fil­ipek i Duńskich

17:00 + Jan­ina PAWLAK XXX

17:00 + Maria Stanisław Julianna ++ PIĄTEK

WTOREK 20 Grudzień

7:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI nt od rodz. ze Stoku

7:00 + Krzysztof ZOBRZY­CKI int od Sióstr Służek z Sandomierza

17:00 + Stanisława Fran­ciszek Tadeusz LĄKOCY ++ KUCABÓW MAZURÓW LĄKOCYCH

ŚRODA 21 Grudzień

7:00 +

7:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI int od rodz. Zielińskich

17:00 + Jan­ina IWANIAK

17:00 + Mirosław-​Jan PAPROTA XXX

CZWARTEK 22 Grudzień

7:00 + Władysława MAREK 10 r sm Stanisław Jan MAREK

7:00 + Danuta KIER­NICKA 1 r sm

17:00 + Edward CZYRAK ¹ r sm

17:00 + Roman-​Henryk MASTALERZ

PIĄTEK 23 Grudzień

7:00 + Krzysztof ZUBRZY­CKI int od rodz. Kut­ników z Kurowa

7:00 + Luc­jan Wiesław 2 r sm ++ Tarków MARKUSZEWSKICH

17:00 + Alina RADOMSKA

17:00 + Halina GABA Euge­niusz Anna TUŹNIK Stanisława Mar­ian GAR­WOLIŃSCY Ste­fan Mar­i­anna Bro­nisław JEZIERSCY

SOB­OTA 24 Grudzień

9:00 za zmarłych

9-:00 + Wiesław CHĘĆ 1 r sm

9:00 + Andrzej i Tomasz KUT­NIK ++ KUT­NIKÓW KURZEJEWSKICH

00:00 + PRO POPULO

00:00 + Maria Marek ZADURA

00:00 + Sła­womir KIJEW­SKI r sm

NIEDZIELA 25 Grudzień

7:30 + Fran­ciszek Genowefa KAMOLA

9.00 + Władysława SMOLIŃSKA 25 r sm

10:30 + Piotr Alek­san­dra GŁOS Leszek KOWAL­SKI ++ GŁOSÓW KUZDRALIŃSKICH

12:00

16:00 + Stanisław Jan­ina SARAN Ste­fa­nia Jan KOWALSCY

18:00 + Stanisław Adela Zbig­niew Fran­ciszka Michał WNUKÓW